Tingimused

 

Jaanituled.ee ei vastuta ürituste info õigsuse eest. Ega üritustelt kolmanda osapoole linkidele minemisest põhjustatud probleemide või teenuse otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise eest.

 

Jaanituled.ee kasutajatel on üritus(t)e loomisel kohustus hoida ürituste info õige, ajakohane ning mitte petlik.